Kompendium wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej do wpustów podłogowych i dachowych

Podstawowe informacje

 • Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa
  Obejmuje wszystkie środki organizacyjne, budowlane i techniczne podejmowane w celu zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Do środków tych zalicza się także normatywne zabezpieczenie rur i przepustów stropowych.
 • Izolacje rur
  Elementy ochrony przeciwpożarowej za pomocą wkładu z masy pęczniejącej zapewniają zamknięcie rur, przewodów odwadniających, wpustów podłogowych i dachowych z tworzywa sztucznego w razie pożaru.
 • Klasy odporności ogniowej
  Klasa odporności ogniowej informuje o tym, jak długo dany element jest odporny na działanie ognia. Klasyfikacja odbywa się na podstawie normy DIN 4102-2 lub EN 13501-2. Klasa odporności musi zostać potwierdzona na podstawie odpowiedniego badania odporności ogniowej, przeprowadzonego w oparciu o normę DIN 4102 lub EN 1363 ff.
 • Ochrona przeciwpożarowa do dachów płaskich
  Do stropów betonowych opracowano elementy ochrony przeciwpożarowej o specjalnej konstrukcji. Podstawowa zasada działania jest jednak zawsze taka sama.
 

Jaką rolę pełni ochrona przeciwpożarowa w technice odwadniającej?

W zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej wpusty z tworzywa sztucznego z pionowym króćcem odpływowym traktowane jak przepusty rurowe i stropowe, które wymagają dodatkowego odizolowania. Przyczyna: Kiedy wybucha pożar, ogień, dym i gorące powietrza mogą się bardzo szybko rozprzestrzenić poprzez przewody kanalizacyjne i wywołać pożar na pozostałych kondygnacjach. To samo dotyczy dachów płaskich. Tutaj pożar może przenosić się z dachu na dach poprzez wpusty dachowe. Aby temu zapobiec, wszystkie przepusty tego typu muszą zostać fachowo i prawidłowo zabezpieczone.

Budowa i zasada działania elementu ochrony przeciwpożarowej

Do odgrodzenia przepustów stropowych, firma Dallmer oferuje instalowane beznarzędziowo elementy ochrony przeciwpożarowej. Główną częścią tych elementów jest wkład przeciwpożarowy z masy pęczniejącej (materiału ulegającego spienieniu w razie pożaru), który zaczyna spieniać się pod wpływem temperatury ok. 150 °C. Objętość materiału zwiększa się przy tym 15- do 20-krotnie. Powoduje to szybkie, niezawodne i bezpieczne zamknięcie przepustu stropowego. Przepust staje się nieprzepuszczalny dla wysokiej temperatury, płomieni i dymu. Elementy ochrony przeciwpożarowej działają zawsze na tej samej zasadzie, obojętnie czy są one stosowane w instalacji odwadniającej natrysku bez brodzika czy wpuście dachowym na dachu płaskim.

Element ochrony przeciwpożarowej

1. Nasada z rusztem
2. Przedłużka (tutaj w wersji CeraDrain do uszczelnień zespolonych)
3. Pionowy korpus wpustu z króćcem odpływowym
4. Mankiet do izolacji akustycznej
5. Strzemiona mocujące i element szalunkowy do beznarzędziowego montażu
6. Element ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej

Obowiązek informacji i oznakowania

W każdym przypadku izolacji rur, przedsiębiorstwo wykonujące izolację musi poinformować zleceniodawcę na piśmie, że izolacja zapewnia ochronę przeciwpożarową wyłącznie wówczas, gdy syfon wpustu jest wypełniony wodą. Każdą izolację rury należy oznaczyć poniżej przepustu stropowego w widocznym miejscu za pomocą etykiety przeciwpożarowej. Zgodnie z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego (abZ), wraz z każdym elementem ochrony przeciwpożarowej instalator otrzymuje deklarację zgodności oraz tabliczkę informacyjną. Przedsiębiorca wytwarzający izolację rur potwierdza poprzez deklarację zgodności, że wykonana przez niego izolacja rury odpowiada postanowieniom ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego (abZ). Deklarację tę należy przekazać inwestorowi lub kierownikowi budowy oraz dołączyć do dokumentacji budowlanej.

Klasy odporności ogniowej
DIN 4102-2 oraz EN 13501-2

Elementy ochrony przeciwpożarowej posiadają różne klasy odporności ogniowej. Klasyfikację tę reguluje zarówno niemiecka norma DIN 4102-2, jak i norma europejska EN 13501-2 . O klasyfikacji w obu przypadkach decyduje czas utrzymywania się odporności na ogień danego elementu.


DIN 4102-2

DIN EN 13501-2

Normy określają odporność ogniową elementu budowlanego lub produktu w oparciu o następujące kryteria:

F = czas odporności ogniowej

R = nośność ogniowa (Uwaga! W zależności od kontekstu „R” może także oznaczać izolację rury)
E = szczelność ogniowa
I = izolacyjność ogniowa

Jednostka miary:

minuty, wartość zostaje zaokrąglona do kolejnej wartości podzielnej przez 30

minuty

Stosowana klasyfikacja:

F 30 / 60 / 90

R 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360

E 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360

I 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360

Projektanci i architekci muszą pamiętać, aby wybierać elementy ochrony przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej pasującej do stropu, w którym mają być one instalowane. Jeżeli klasa odporności ogniowej elementu ochrony przeciwpożarowej jest niższa, powoduje to obniżenie skuteczności stropu. Mówiąc inaczej: Wytrzymały strop na nic się nie zda, jeżeli ogień będzie mógł się przedostać przez rury. Poniższa tabela pokazuje, jakie wymagania w zakresie odporności ogniowej wpustów podłogowych, w zależności od klasy budynków nakładają niemieckie przepisy Wzorcowej Ordynacji Budowlanej oraz Krajowej Ordynacji Budowlanej.

Wymagania w zakresie odporności ogniowej wpustów podłogowych zgodnie z niemieckimi przepisami Wzorcowej Ordynacji Budowlanej / Krajowej Ordynacji Budowlanej

Klasy budynków GK 1 (a + b) GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Budowle specjalne
GKP =
górna krawędź podłogi pomieszczeń użytkowych od górnej krawędzi gruntu

Budynki wolnostojące <= 7 m GKP
(<= 2 lokale użytkowe oraz łącznie <= 400 m2)
1)

Budynki <= 7 m GKP
(<= 2 lokale użytkowe oraz łącznie <= 400 m2)
1)

Pozostałe budynki <= 7 m GKP
1)

Budynki <= 13 m GKP
(lokale użytkowe o powierzchni nie większej niż 400 m2)
1)

Pozostałe budynki <= 22 m GKP
1)

 • Hotele
 • Obiekty zgromadzeń
 • Obiekty sportowe
 • Szkoły
 • Szpitale

każdej wysokości i budynki wielopiętrowe >= 22 m GKP
2)

Elementy budowlane w kondygnacjach piwnicznych (stropach), Wzorcowa Ordynacja Budowlana (MBO) § 31 (2)

F 30

F 30

F 90, 3)

F 90

F 90

F 90 / F 120, 2)

Elementy budowlane w wyższych kondygnacjach (stropach), Wzorcowa Ordynacja Budowlana (MBO) § 31 (1)

F 30

F 30

F 60 / F 90, 4)

F 90

F 90

 1. Zgodnie z § 40 nie wymaga się izolacji wpustów podłogowych instalowanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych o powierzchni nie przekraczającej 400 m2 i posiadających nie więcej niż 2 piętra (GK 1 (a+b)).*
 2. W budowlach specjalnych obowiązują zróżnicowane wymagania. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają przepisy dotyczące budowli specjalnych oraz specjalna koncepcja ochrony przeciwpożarowej stanowiąca część pozwolenia na budowę.
 3. W Hesji obowiązują wymagania dotyczące właściwości utrudniających rozprzestrzenianie się ognia w stropach piwnicznych.*
 4. Izolacje do elementów silnie utrudniających rozprzestrzenianie się ognia nie są obecnie dostępne na rynku, w związku z czym zaleca się stosowanie izolacji do elementów ognioodpornych.
Wpusty podłogowe z wymogami w zakresie izolacji akustycznej

Wpusty podłogowe z wymogami w zakresie izolacji akustycznej

 
Wpusty podłogowe w elementach F 30 z wymogami w zakresie izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej

Wpusty podłogowe w elementach F 30 z wymogami w zakresie izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej

 
Wpusty podłogowe w elementach F 60/F 90/F 120 z wymogami w zakresie izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej

Wpusty podłogowe w elementach F 60/F 90/F 120 z wymogami w zakresie izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej

 
 

* Ważna informacja:
Tabela zawiera już klasy budynków GK 1-5 wg Wzorcowej Ordynacji Budowlanej (MBO) 2002, w celu ułatwienia przejścia na przyszłą systematykę Krajowych Ordynacji Budowlanych. Do czasu wprowadzenia nowych Krajowych Ordynacji Budowlanych na podstawie MBO 2002 we wszystkich krajach związkowych, obowiązują dotychczasowe przepisy Krajowych Ordynacji Budowlanych. Przestrzeganie wytycznych zawartych w tabeli jest zazwyczaj równoznaczne z uwzględnieniem wszystkich, zarówno dotychczasowych jak i nowych wymagań.

Czas odporności ogniowej musi zostać potwierdzony na podstawie dowodu przydatności, np. Ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego (abP) lub Ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego (abZ).

Ochrona przeciwpożarowa do wpustów dachowych w stropach betonowych

Jeżeli wpusty i przepusty dachowe są instalowane w stropach objętych wymaganiami w zakresie czasu odporności ogniowej (F 30/60/90) w odległości do 5 m przed wznoszącą się ścianą zewnętrzną z otworami, np. drzwiami i oknami, należy liczyć się z narażeniem na pożar z góry i z dołu. Czas odporności ogniowej przepustu musi odpowiadać czasowi odporności ogniowej elementu budowlanego. Dallmer oferuje systemy ochrony przeciwpożarowej złożone ze specjalnego elementu ochrony przeciwpożarowej, w którym instalowany jest standardowy wpust dachowy 62 DN 70 z łapaczem liści. Wpusty te posiadają aprobatę nadzoru budowlanego (Z-19.17-1800), zapewniają niezawodną ochronę przeciwpożarową klasy R 30/60/90 w postaci wpustów dachowych bez zamknięcia wodnego do masywnych dachów płaskich i są kompatybilne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi uszczelnieniami dachów.

Normy i dyrektywy

MBO
MLAR
Norma DIN 1986-100
Norma EN 12056
Norma DIN 4102
Norma EN 13501
Krajowa Ordynacja Budowlana

Wzorcowa Ordynacja Budowlana wydana przez Zespól roboczy ds. urbanistyki, budownictwa i mieszkalnictwa ministrów i senatorów 16 krajów związkowych (ARGEBAU)

Ordynacja budowlana określająca standardy i minimalne wymagania, stanowiąca rodzaj wytycznej dla krajowych ordynacji budowlanych. § 14 reguluje kwestię ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Jej celem jest zapobieganie pożarom i rozprzestrzenianiu się ognia.

Dyrektywa wzorcowa w sprawie wymagań w zakresie ochrony pożarowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt)

Dyrektywa MLAR objaśnia, w jaki sposób można osiągnąć cele ochrony przeciwpożarowej wymagane przez Krajową Ordynację Budowlaną. Dyrektywa pełni funkcję wytycznych w zakresie projektowania i wykonania przewodów rurowych i wpustów w ramach zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej. Dyrektywa LAR opisuje wymagania dotyczące przewodów rurowych włącznie ze wzmocnieniami i izolacjami wymaganymi w przypadku dróg ewakuacyjnych. Dyrektywa LAR ma za zadanie zoptymalizować zapobiegawczą ochronę przeciwpożarową instalacji wodno-kanalizacyjnej i wspierać wszystkie zaangażowane strony w zapewnieniu odpowiedniego, przepisowego standardu bezpieczeństwa w budynku. Dyrektywa LAR określa również zasady wykonania przepustu przewodu rurowego bądź wpustu podłogowego lub stropowego w wersji pionowej przez ognioodporną ścianę lub strop. Przepusty ścienne oraz/lub stropowe należy wykonać w jakości odpowiadającej klasom R 30/60/90/120. Dyrektywa reguluje również sposób przeprowadzenia badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej.

Wpusty podłogowe, stropowe i dachowe stanowią punkty początkowe instalacji odwadniającej i stanowią jej elementy składowe zg. z EN 12056 oraz DIN 1986-100. Dlatego również te elementy muszą spełniać wymagania zawarte dyrektywie dot. instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odnosi się do odwodnienia grawitacyjnego w budynkach i nakazuje m.in. sposób projektowania i wykonania instalacji odwadniającej pozwalający skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru. W budynkach, w których przewody rurowe są przeprowadzane przez ściany i stropy ze szczególnymi wymaganiami w zakresie odporności ogniowej, należy podjąć szczególne środki zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Odnosi się do palności elementów i materiałów budowlanych. Norma ta określa klasy odporności ogniowej, możliwość zastosowania określonych materiałów budowlanych w wewnętrznych instalacjach budynków oraz metody badań elementów i materiałów budowlanych.

Norma europejska do klasyfikacji wyrobów budowlanych i konstrukcji pod względem palności. Na poziomie europejskim ma ona takie samo znaczenie jak norma DIN 4102 w Niemczech.

Ochrona przeciwpożarowa do obiektów budowlanych, Krajowa Ordynacja Budowlana, art. 17 (np. Krajowa Ordynacja Budowlana NRW)

Określa, jakie cechy muszą posiadać obiekty budowlane oraz z jakich materiałów należy wykonać instalacje budynku, aby możliwe było zapobieganie pożarom i ich rozprzestrzenianiu się.

Słownik pojęć

Na podstawie normy DIN 4102 lub EN 13501, wyroby budowlane dzielone są na różne klasy, zależnie od tego, jak długo zachowują swoje właściwości pod wpływem wysokiej temperatury.

Masa uszczelniająca ulegająca spienieniu pod wpływem wysokiej temperatury.

Ochrona przeciwpożarowaoznacza wszelkie środki i działania podejmowane w celu zapobiegania lub zwalczania pożarów. Ponieważ jest to dziedzina obszerna i złożona, różne rodzaje ochrony przeciwpożarowej dzielone są na następujące kategorie:

 • Aktywna ochrona przeciwpożarowa
  Konkretne środki podejmowane w celu jak najszybszego ugaszenia pożaru oraz wspierające ewakuację ludzi i zwierząt.
 • Techniczna ochrona przeciwpożarowe
  Wszystkie urządzenia techniczne służące do zapobiegania pożarom oraz ich wykrywania i zwalczania. Typowymi przykładami tego typu urządzeń są detektory dymu, samoczynne instalacje gaśnicze lub instalacje odprowadzające dym i ciepło.
 • Budowlana ochrona przeciwpożarowa
  Odnosi się do możliwości zastosowania określonych materiałów i elementów budowlanych oraz sposobu projektowania dróg ewakuacyjnych i instalacji gaśniczych.
 • Organizacyjna ochrona przeciwpożarowa
  Stanowiska specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia w zakresie zapobiegania pożarom zaliczają się do środków organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej.
 • Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa
  Wszystkie konkretne działania i środki podejmowane w celu zapobiegania pożarom lub ich rozprzestrzenianiu się.

Odpowiednie produkty

Element ochrony przeciwpożarowej typu 1

Element ochrony przeciwpożarowej typu 2

Element ochrony przeciwpożarowej typu 3

Element ochrony przeciwpożarowej typu 4

Element ochrony przeciwpożarowej typu 5

 
 

Element ochrony przeciwpożarowej typu 1

1

Element ochrony przeciwpożarowej typu 2

2

Element ochrony przeciwpożarowej typu 3

3

Element ochrony przeciwpożarowej typu 4

4

Element ochrony przeciwpożarowej typu 5

5

Dodatkowe materiały

Broszury, referencje, instrukcje techniczne i inne materiały są dostępne w sekcji Do pobrania.

 

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2019   

Shape Copy 3 Created with Sketch.

Drainage by design.
Since 1913

Serwis klienta +48 225469070

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl

 
 
Shape Copy 3 Created with Sketch.

Serwis klienta

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

 

Wyświetl adres

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl

  
Pobierz zaznaczone